Menu

Paragliding

10AM - 2 PM $ 400

Puma Village Tour

3 days $ 75

Yak Farm House Trek

6 days $ 150

Sunrise from Sarangkot

5 Am - 7 Am $ 15

Pokhara Motor Bike Tour

11 days $ 600

Sarangkot Day Tour

9 AM - 5 PM $ 200

Pokhara City Tour

10 Am - 4 Pm $ 15